Unicefovi projekti

Unicefovi projekti sledijo cilju multikulturne vzgoje, vzgoje za globalno solidarnost in strpno sobivanje in otrokom privzgajajo obče človeške vrednote, kot so strpnost do drugačnih, solidarnost, mir, prijateljstvo, socialno pravičnost, reševanje konfliktov ter razvijajo nacionalno identiteto in zavest. Preko različnih projektov otroci spoznavajo življenje vrstnikov po svetu, njihovo kulturo, običaje, navade, prav tako pa spoznavajo tudi našo domovino, svoje pravice in pravice drugih, drugačnih ter njihov pomen. Otroke izobražujejo za razvoj, aktivno državljanstvo in participacijo ter jih opozarjajo in seznanjajo s problemi človeštva in razvijajo kritični odnos do sodobnega sveta.

Vodja: Mateja Zlobko

Sodelujejo: učitelji/-ce PB 

Dostopnost