Hišni red

IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA
V šolsko območje Osnovne šole Log – Dragomer, na katerem veljajo pravila hišnega reda in ga šola nadzoruje ter lahko sankcionira neupoštevanje pravil, sodijo: objekti Osnovne šole Log – Dragomer z zunanjimi površinami, vse druge lokacije, kjer šola stalno ali začasno izvaja svoje programe in dejavnosti, in prevozna sredstva, s katerimi šola organizirano izvaja prevoze učencev.
 1. V šolo prihajajo učenci točno, največ 10 minut pred začetkom pouka, in sicer: ob 7.25, če imajo preduro, ali ob 8.20, če  začnejo s poukom 1. šolsko uro. Šola za učence od 1. do 3. razreda organizira jutranje varstvo. Vsi ostali učenci, ki so v šolo prišli prej, počakajo v jedilnici, kjer je od 7.00 dalje prisoten dežuren učitelj. V času predure ali prostih ur zadrževanje učencev po hodnikih in garderobah ni dovoljeno.
 2. Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v copate. Če učenec copate pozabi, si jih lahko izposodi v tajništvu. V šolskih prostorih ni dovoljena hoja v obutvi, v kateri je učenec prišel v šolo.
 3. Vstop v šolske prostore z rolerji, skirojem ali kotalkami je prepovedan.
 4. Pouk se začenja točno ob zvonjenju. Učenci po zvonjenju obvezno počakajo učitelja v učilnici. Pripravljene imajo učne pripomočke. Po zvonjenju, ki označuje začetek učne ure, zadrževanje učencev zunaj učilnic ni dovoljeno.
 5. Ob prihodu učitelja v učilnico učenci vstanejo, se umirijo in se z učiteljem kulturno pozdravijo. Učenci učitelje in ostale zaposlene na šoli ter vse obiskovalce vikajo.
 6. Učenci med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja in z ničemer ne motijo dela sošolcev in učiteljev. Med poukom ne žvečijo in ne uživajo hrane ali pijač. Med poukom učenci učilnice praviloma ne smejo zapuščati.
 7. Učenci uživajo hrano izključno v učilnicah in v  jedilnici. Pred uživanjem hrane si umijejo roke in hrano pojedo v skladu s pravili lepega vedenja. Po malici oziroma kosilu prostor za seboj pospravijo in uredijo.
 8. Učenci se po šoli gibljejo umirjeno. Prepovedano je tekanje, spotikanje, prerivanje in kričanje.
 9. Do svojih sošolcev in učiteljev ter drugih zaposlenih na šoli so učenci strpni in prijazni, prav takšen je tudi njihov način komuniciranja. Učenci višjih razredov so še posebno strpni, pozorni in skrbni do mlajših učencev. Šola je ustanova, v kateri nihče ne govori grdo ali nespodobno in ne preklinja. Učenci spoštujejo drugačna mnenja, nazore in navade svojih sošolcev. Iz sošolcev in zaposlenih na šoli se ne norčujejo in jih ne žalijo. Morebitne nesporazume in spore je potrebno reševati strpno in v skladu z univerzalnimi civilizacijskimi vrednotami.
 10. Zapuščanje stavbe in pripadajočih funkcionalnih zemljišč v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno, razen v spremstvu učiteljev, mentorjev ali staršev.
 11. Po končanem pouku učenci pospravijo stvari, ki so jih potrebovali pri pouku. Za urejenost učilnice so zadolženi vsi učenci, ne samo reditelji. Učenci lahko prostor zapustijo šele, ko to dovoli učitelj.
 12. Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnosti učenci čim prej zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Za učence razredne stopnje, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, je do odhoda šolskega kombija oziroma avtobusa organizirano varstvo, vendar najkasneje do odhoda 1. avtobusa.
 13. V šoli so učenci in zaposleni dolžni skrbeti za lastno varnost in za varnost drugih. Prav tako skrbijo za šolski inventar in vso ostalo skupno imetje ter spoštujejo lastnino vsakega posameznika. O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge učitelje, razrednika, svetovalno službo oziroma vodstvo šole.
 14. Najdene predmete učenci oddajo v tajništvo šole.
 15. Učencem odsvetujemo prinašanje dragocenih predmetov in večjih vsot denarja v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene predmete in denar, ki ne sodijo v šolo, šola ne prevzema odgovornosti.
 16. V šoli je kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov med poukom in odmori prepovedana. Če učenec mobilni telefon kljub temu uporablja, mu ga učitelj lahko začasno odvzame. V primeru nujnega telefonskega klica domov lahko učenec klic opravi v tajništvu šole.
 17. V šoli je vsem nepooblaščenim osebam prepovedana uporaba naprav, ki omogočajo kakršnokoli snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in učencev. Prav tako učencem ni dovoljena uporaba različnih predvajalnikov.
 18. Prinašanje nevarnih predmetov (npr. vžigalic, vžigalnikov, pirotehničnih sredstev, nožev, frač, izvijačev, ostrih predmetov in orožja) v šolo je strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano prinašanje in uživanje alkoholnih pijač, cigaret, cigar in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc oziroma prisotnost učenca pri pouku in drugih dejavnostih, če je  pod njihovim vplivom.
 19. Namerno povzročeno škodo na šolski lastnini, lastnini sošolcev ali zaposlenih morajo učenci v dogovoru s starši povrniti.
 20. Vsi na šoli skrbijo za okolje, zato sproti ugašajo luči, ki gorijo po nepotrebnem, in skrbijo za varčno rabo vode. Varčujejo pri porabi papirja in ločujejo odpadke. Učenci ne skačejo po travi in nasadih ter sodelujejo pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole ter njene okolice.
 21. Vsi zaposleni in učenci skrbijo za to, da so dostojno in normam primerno oblečeni in urejeni.
 22. Vsi si prizadevamo za lepe, vljudne in spoštljive medsebojne odnose med  učenci, učitelji in drugimi zaposlenimi na šoli. Spoštljivo se vedemo tudi do obiskovalcev.
 23. Učenci, učitelji, vsi ostali zaposleni in obiskovalci morajo biti dosledni pri spoštovanju hišnega reda in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 24. Kršitve hišnega reda bomo obravnavali v skladu s Strategijami ravnanj v primeru kršenja hišnega reda ter Vzgojnim načrtom šole.
Ob tem želimo, da utrjuješ veščine prijateljskega sodelovanja in da se vključiš v katero od ponujenih interesnih dejavnosti, da boš imel priložnost pokazati svoje sposobnosti in začutiti občutek lastne uspešnosti.
Dostopnost