Predstavitev šole

  1. LEGA ŠOLE IN OBČINE

Naša šola se nahaja ob stari magistralni cesti na pol poti med Ljubljano in Vrhniko na obrobju Ljubljanskega polja. Od središča glavnega mesta Slovenije – Ljubljane je oddaljena približno 13 km. Leži na mejni črti med naseljema Dragomer in Log in je edina šola v naši občini.

Naša občina Log-Dragomer sodi med manjše občine v Sloveniji, saj ima okrog 3.540 prebivalcev. Območje občine zajema naselja Dragomer, Log in Lukovico. Na severni strani so poddolomitski hribi, proti jugu se odpira široka močvirna ravnina Ljubljanskega barja, ki se zaključi ob reki Ljubljanici.

Predstavitev naše občine si lahko ogledate na povezavi: https://www.log-dragomer.si/obcina/.

 

  1. USTANOVITELJ IN SEDEŽ ZAVODA

Ustanovitelj šole je Občina Log-Dragomer.

Sedež šole je v stavbi matične šole na Šolski ulici 1 v Dragomerju.

 

  1. SESTAVNI DELI ZAVODA

Osnovno šolo Log-Dragomer sestavljajo v skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log-Dragomer s spremembami in dopolnitvami (Ur. list RS, št. 65/07, 90/07, 110/09 in 51/16):

  • matična šola s sedežem v Dragomerju, naslov: Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
  • Podružnica Bevke s sedežem v Bevkah, naslov: Bevke 13, 1358 Log pri Brezovici,
  • organizacijska enota Vrtec Log-Dragomer, ki deluje na naslovu: Dragomer, Na Grivi 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

 

  1. ŠOLSKI OKOLIŠ

 OŠ Log-Dragomer v svojem okolišu obsega naslednja naselja: Lukovica, Dragomer, Log, Log – vas, Jordanov Kot, Bevke in Blatna Brezovica. 

 

  1. KRATKA ZGODOVINA NAŠIH KRAJEV IN OBČINE

Zgodovinski viri navajajo, da so bili naši predniki del koliščarske naselbine že pred šest do sedem tisoč leti. Z izsuševanjem barja so se prebivalci v večji meri pričeli ukvarjati z živinorejo, poljedelstvom in ribištvom. Prvi zametki naših vasi na obrobju barja segajo na južni rob Polhograjskih dolomitov, kjer so se nahajale pomembne prometnice. V vseh zgodovinskih obdobjih ima območje pomembno geografsko lego. Različni narodi so z različnimi nameni hodili po našem področju. Neizpodbitni dokaz so ostanki ceste še iz časov Rimljanov. V času Ilirskih provinc naj bi v Škandrovi hiši na Logu prenočil sam cesar Napoleon. Grad Lukovec na Lukovici, na katerega nas spominja le še kakšen kamnit ostanek, pa omenja Janez Vajkard Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske.

Območje občine je večjo poselitev doživelo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja po izgradnji avtoceste proti morju (najprej odsek Vrhnika – Postojna decembra 1972). Gradnja avtoceste od Dolgega Mosta v Ljubljani do Vrhnike pa je potekala v obdobju od leta 1976 do leta 1979 in se je navezala na že zgrajeni odsek Vrhnika – Postojna.

 

  1. KRATKA ZGODOVINA ŠOLANJA IN PODATKI O ŠOLI

Otroci iz naših krajev so pouk pričeli obiskovati na sosednji šoli OŠ Brezovica od leta 1855 dalje. Prej pouka niso obiskovali. Hodili so peš, zato je bila pot do Brezovice dolga in naporna.

Od leta 1907 dalje so se krajani potegovali za svojo šolo in dosegli, da je bila leta 1910 v Škandrovi hiši na Logu odprta podružnica brezoviške šole. To je bila prva šolska stavba na območju naše občine.  Tako smo 1. februarja 2020 praznovali že 110 let šolstva v naši občini.

OŠ Log-Dragomer deluje kot samostojni javni zavod od odprtja nove šole, tj. od 1. 9. 1981, v tedanji Občini Vrhnika. Slavnostna otvoritev šole pa je bila 26. 11. 1981 ob praznovanju tedanjega državnega praznika. Zaradi prostorske stiske je šola dobila še prizidek v letu 2005 in hkrati doživela tudi večjo prenovo.

K šoli spada tudi Podružnična šola Bevke, ki deluje že od leta 1927. Ob praznovanju 80-letnice je dočakala celovito prenovo šolske stavbe in okolice.

Podružnično šolo obiskuje približno od 55 do 65 učencev v štirih oz. petih oddelkih od 1. do 5. razreda, matično šolo pa približno od 385 do  400 učencev v 18 oz. 19 oddelkih od 1. do 9. razreda.

Od 1. septembra 2007 je k šoli priključena tudi organizacijska enota Vrtec Log-Dragomer, ki je do konca junija 2016 delovala na dveh lokacijah – na Logu (2 oddelka sta delovala od leta 1983 dalje) in v Dragomerju (7 oddelkov). S 1. 7. 2016 pa se je enota vrtca na Logu zaprla zaradi manjših potreb po varstvu otrok v naši občini.

Vrtec je v Dragomerju pričel z delovanjem v letu 1979 (5 oddelkov). Ker je v vrtcu stalno primanjkovalo prostih mest za otroke, je občina Log-Dragomer v letu 2010 zgradila prizidek z dvema dodatnima oddelkoma, v septembru 2023 pa je vrtec pridobil še dva oddelka s spremljajočimi prostori. Vrtec tako sprejme od 120 do največ 130 otrok (7 oddelkov).  

Na šoli in v vrtcu je tako skupaj med 570 do 590 otrok in od 95 do 100 zaposlenih.  Šolo Log-Dragomer skupaj z vrtcem od leta 2006 dalje vodi ravnateljica Mihaela Mrzlikar. Pri delu ji pomagata dve pomočnici ravnateljice (ena za šolo in ena za vrtec) in vodja PŠ Bevke.

Šola ima dve centralni kuhinji (za vrtec in šolo) ter eno razdelilno kuhinjo na podružnici. Dnevno pripravijo preko 530 kosil ter okoli 850 malic. Za starejše in onemogle občane naš hišnik v dogovoru z občino glede na naše kadrovske zmožnosti dostavlja kosila tudi na njihov dom. Prav tako obroke pripravljamo tudi za zasebni vrtec v občini.

 

  1. IN PO ČEM SMO ZNANI?

Smo zelo uspešni in prepoznavni po znanju ter kulturnem obnašanju tudi izven naše šole. Večina naših učencev zelo uspešno nadaljuje šolanje v 4-letnih programih (okoli 30 % v gimnazijah in okoli 55 % v drugih srednjih šolah) ali 3-letnih programih (okoli 15 %).  Zadovoljni so s  pridobljenim znanjem in se radi vračajo nazaj na obisk ter klepet.

Veliko naših učencev prejme priznanja na različnih tekmovanjih iz znanja – tako na regijskih oz. področnih tekmovanjih kot na državnih tekmovanjih. Znani smo tudi po raziskovalni dejavnosti naših učencev in po tem, da so te naloge vedno posegale po najvišjih priznanjih na državnem nivoju – še zlasti na naravoslovnem področju.

Odlikujejo nas tudi dosežki naših učencev na nacionalnih preverjanjih znanja, kjer so v večini nad slovenskim povprečjem – tako v 6. kot v 9. razredu.

Sodelujemo tudi v različnih državnih in mednarodnih projektih, kot so eko in zdrava šola ter Erasmus+, v okviru katerega potekajo tako izmenjave učencev in učiteljev kot sodelovanje z različnimi šolami po Evropi.

Na šoli že več let poteka tudi program prostovoljstva z namenom medsebojne pomoči med učenci ter pomoči starejšim občanom v občini. 

Poleg obveznega programa izvajamo tudi bogat in pester razširjeni ter nadstandardni program, kot npr. različne šole v naravi, interesne dejavnosti, Noč v knjižnici, tabore ter različne dneve dejavnosti.

 

Vse to pa nas vsebinsko in osebnostno bogati ter nam daje zagon in energijo za nadaljnje uspešno delo.

 

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

 

 

Dostopnost