Nagovor ravnateljice

Želimo, da bi bila naša šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata.

Temeljna usmeritev OŠ Log-Dragomer je kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, ki bo učencem dalo dovolj osmišljenega znanja za uspešno nadaljevanje šolanja. Poleg kvalitetnega znanja, ki ga učenci lahko pridobivajo še v okviru dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, projektov, šol v naravi, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter raziskovalnih nalog, učencem pomagamo pri oblikovanju vrednot in razvoju zdrave ter samozavestne osebnosti.

Skupaj odkrivamo otrokova močna področja, spodbujamo njegov raziskovalni duh in ga učimo odgovornosti za lastno delo ter učenje. Pomagamo mu odkrivati življenjske cilje in ga skušamo usmeriti na pot, na kateri jih bo lahko uresničeval.

Kakovost šole se odraža tudi pri nudenju učne pomoči učencem, ki težje usvajajo učno snov, pri dopolnilnem pouku in individualni ali skupinski učni pomoči, odkrivanju nadarjenih, da bi v učencih spodbudili razvoj nadarjenosti na intelektualnem, športnem, umetniškem ali drugih področjih.

To zahtevno nalogo lahko resnično kvalitetno opravimo le ob dobrem sodelovanju vseh, ki so vpeti v šolsko delo: učiteljev, učencev ter njihovih staršev/skrbnikov. Le če hodita dom in šola z roko v roki, lahko pričakujemo napredek in želene rezultate.

Ključ do prijetne in ustvarjalne klime je v spoštljivih ter strpnih medsebojnih odnosih in našem sodelovanju. Prav ustvarjalna klima pa je pogoj za aktivno udejstvovanje – vse to prinaša veselje do dela, raziskovanja in odkrivanja vedno novih znanj. S tem pa je tlakovana pot do uspeha in radost do življenja.

Ni dovolj le priložnost za samopotrjevanje, potrebno se je učiti tudi izbirati ter odločati, svoj čas koristno izrabiti, kultivirati svojo osebnost in se naučiti živeti v skupnosti, sprejemati drugačnost ter iskati dobro v sebi in drugih.

Z odkrivanjem in spodbujanjem tistega najboljšega v otrocih, učencih in zaposlenih se tako pogumno podajmo na pot v novo šolsko leto ter skupaj odkrivajmo vrednote in skrivnosti, ki nam jih prinaša naše skupno šolsko življenje.

Želimo si, da bi otroci radi hodili v šolo, da bi se v šoli dobro počutili in se čim več naučili. Izkušnje iz preteklih let nam kažejo, da smo na pravi poti.

Vsem želimo čim bolj sodelovalno in uspešno šolsko leto.

 

mag. Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

Kontakt:

telefon: ++ 386 1 7571 322

e-pošta: mihaela.mrzlikar(at)guest.arnes.si

 

Dostopnost