Svet šole

Svet zavoda OŠ Log – Dragomer

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev in 3 predstavniki staršev.

V skladu s 46. členom ZOFVI (Ur. list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 201/11, 40/12, 57/12,  47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj in 123/21) in s 14. členom Odloka o preoblikovanju javnega zavoda OŠ Log – Dragomer (Ur. list RS št. 65/07, 90/07, 110/09 in 51/16) smo v šolskem letu 2019/20 izvedli volitve v svet zavoda.

 

Sestava Sveta zavoda OŠ Log – Dragomer z mandatom od 26. 2. 2020 do 25. 2. 2024 je:

Predstavniki zavoda:

 1. Sandra Jovanov, predstavnica delavcev PŠ Bevke,
 2. Bojana Vogrinec, predstavnica delavcev vrtca,
 3. Mojca Lorber, predstavnik delavcev matične šole,
 4. Polonca Peček, predstavnica delavcev matične šole,
 5. Helena Purkart, predstavnica delavcev matične šole,

Predstavniki staršev:

 1. Polona Čepon Pišek, predstavnica staršev za PŠ Bevke,
 2. Ladislav Kristančič, predstavnik staršev za matično šolo,
 3. Matej Jugovic, predstavnik staršev za vrtec,

Predstavniki ustanovitelja:

 1. Milena Bernik,
 2.  Viktor Klampfer,
 3. Maja Konečnik Ruzzier.

Predsednica sveta zavoda: Helena Purkart,

Namestnica predsednice: Mojca Lorber

Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zaporedoma.

 

Pristojnosti:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda (po predhodnem obrazloženem mnenju ustanovitelja, učiteljskega, vzgojiteljskega zbora in sveta staršev ter po pridobitvi mnenja ministra, pristojnega za šolstvo, znanost in šport),
 • obravnava in sprejema program dela in kadrovski načrt zavoda,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema finančni načrt in obravnava letno bilanco,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in sprejemom otrok v vrtec,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen ravnatelj zavoda,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev, če gre za potrebo po odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
 • imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije ali komisije,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju zavoda v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi ali splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

 

Nekaj tem za posamezno šolsko leto:

 • realizacija LDN za preteklo šolsko leto (za šolo in vrtec),
 • potrjevanje letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto (za šolo in vrtec),
 • obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila zavoda za preteklo šolsko leto,
 • cene prehrane, počitniškega varstva in oskrbnin v vrtcu,
 • obravnava in potrjevanje programa dela in kadrovskega načrta za koledarsko leto,
 • obravnava in potrjevanje finančnega načrta za koledarsko leto,
 • obravnava letnega poročila za preteklo koledarsko leto,
 • ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja,
 • vzgojno-izobraževalna tematika in evalvacija vzgojnega načrta,
 • interni akti zavoda – obravnava in potrditev,
 • obravnava pritožb na sprejem otrok v vrtec in v zvezi s podeljevanjem statusov učencem,
 • odločanje o morebitnem preostanku finančnih sredstev učbeniškega sklada in zavoda,
 • izvedba razpisa delovnega mesta ter imenovanje ravnatelja itd.

 

Predvidene redne seje (+ dopisne seje po potrebi):

september, februar, maj/junij (lahko tudi na predlog posameznega člana sveta), ob razpisu delovnega mesta ravnatelja tudi v marcu in aprilu.

Dostopnost