Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Bralna pismenost

Izboljšanje bralne pismenosti, bogatenje besednega zaklada in uporabo različnih učnih strategij smo si zastavili kot prednostno nalogo šole. Zavedamo se, da gre pri uresničevanju le-teh za dolgoročnejši proces. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v povezavi z njimi, smo medpredmetno povezali, in sicer tako pri dnevih dejavnosti kot pri rednih urah pouka.

 • Izhodiščno stanje:
 • skromen besedni zaklad učencev,
 • nerazumevanje prebranega pri vseh predmetih,
 • padec rezultatov pri NPZ,
 • pomanjkljiva uporaba učbenikov in učnih gradiv.

Problem: Kako učencu pomagati do bogatejšega besednega zaklada?

CILJ: Učenec razume prebrano gradivo.

Evalvacija:

 • Učitelji posameznih predmetnih področij pripovedujejo, pri čem so bili uspešni.
 • Ostalim učiteljem posredujejo sodobne prijeme in strategije poučevanja.
 • Izmenjajo si mnenja – izkušnje (slabe in dobre).

Merila kazalniki:

 • Kazalniki kakovosti (merljivi):
  • večje število izposojenih literarnih in strokovnih knjig (tudi tuje),
  • bogatejši besedni zaklad in tekoče branje,
  • vsaj ohraniti ali še izboljšati rezultate pri NPZ.
 • Kazalniki zadovoljstva:
  • učitelji: anketa,
  • starši: anketa, pritožbe/pohvale,
  • učenci: razgovori, anketa.

Podrobnejši akcijski načrti dejavnosti za povečanje bralne pismenosti učencev so priloga letnih delovnih načrtov strokovnih aktivov.

Vodja projekta:
Barbara Sigulin in ŠSS

Free Joomla templates by L.THEME