Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

PRENOVA

Sporočamo vam, da smo začeli z izdelavo nove spletne strani, ki jo lahko pričakujete v naslednjih tednih.

Dogodki

Ni dogodkov

Obiskovalcev

2471613
DanesDanes3104
Ta mesecTa mesec60202
SkupajSkupaj2471613

KIJZ - Splošni podatki

1. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

1.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:

Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni klasifikaciji naslednje:

 • P 85.200 - osnovnošolsko izobraževanje,
 • P 85.100 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
 • P 85.590 – drugo nerazvrščeno izobraževanje,
 • P 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje.


Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:

 • P 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s področja športa in rekreacije,
 • I 56.290 – druga oskrba z jedmi,
 • I 56.210 – priložnostna dostava in priprava jedi,
 • L 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
 • J 58.140 – izdajanje revij in druge periodike,
 • R 91.011 – dejavnost knjižnic,
 • R 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
 • R 90.010 – umetniško uprizarjanje,
 • R 93.190 – druge športne dejavnosti,
 • S 96.01 – dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
 • M 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
 • H 49.391 – medkrajevni in drug cestni potniški promet.


Zavod lahko opravlja tudi organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ter izobraževanje odraslih.

Zavod izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja za šolske in kurikul za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Matična šola - sedež zavoda:

Osnovna šola Log - Dragomer
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: 01 7581 320

Matična šola ima dve notranji organizacijski enoti in sicer:

Podružnična šola:

Podružnica Bevke
Bevke 13, 1358 Log pri Brezovici
Telefon: 01 7569 863

Organizacijska enota vrtca pri šoli:

Vrtec Log - Dragomer
Dragomer, Na Grivi 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: 01 7571 350

Organigram zavoda

Organigram zavoda

1.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica
Telefon: 01 75 71 322
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

1.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Predpisi EU

1.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/

1.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Dokumenti vezani na posamezno šolsko leto:

Dokumenti vezani na koledarsko leto:

Dokumenti vezani na daljše časovno obdobje:

1.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba

 • Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

1.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc

 • Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

1.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

1.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe

 

2. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.osld.si/ ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik med 9.00 in 12.00 na sedežu šole, v pisarni tajništva po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki, prav tako pa je v stavbi sedeža šole dvigalo. Za dostop do uprave zavoda uporaba dvigala ni potrebna, dostop do uprave pa je urejen s klančino.
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

3. STROŠKOVNIK

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

4. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

6.Sklep o izbiri dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil na OŠ Log - Dragomer od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022                                          

 


  

 

 

thumbnail image001

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. http://www.eu-skladi.

Free Joomla templates by L.THEME