Ravnateljica

Beseda ravnateljice

VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO OŠ LOG – DRAGOMER

Smernice, ki nas vodijo h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu delu

Vizija zavoda, kakršen naj bi bila Osnovna šola Log – Dragomer, je sodoben zavod 21. stoletja, z uporabo najnovejših tehničnih sredstev, kjer pa so na prvem mestu še vedno pristni medčloveški odnosi in zaupanje. Tako naj bi bili na šoli in v vrtcu zadovoljni in ustvarjalni delavci, v oddelkih kultivirani in vedoželjni otroci, doma in v okolici pa čim bolj zadovoljni starši ter krajani.

Temeljne vrednote vzgojnega načrta, ki jim sledimo, so naša vzgojna usmeritev in temelj naše vizije:

 • znanje,
 • prijateljstvo,
 • poštenost,
 • mir,
 • strpnost in
 • varnost.

Naša vizija se tako glasi:
Naše vrednote so znanje, prijateljstvo in sodelovanje, naša prihodnost pa radost življenja.

Vzgoja, ki temelji na miru, spoštovanju drugačnosti in strpnosti naj vodi k prijateljstvu med vsemi učenci. K prijateljstvu med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa veliko prispeva poštenost in enaka obravnava, primeren in enak odnos do vseh učencev, staršev ter do zaposlenih. Le enakost in poštenost prispevata k občutku varnosti in razvijanju pozitivne samopodobe otrok in zaposlenih. Pozitivna samopodoba in občutek varnosti nam bo vsem nudil spodbudno delovno okolje ter radost do življenja, da bomo vsi dosegali najboljše rezultate po svojih sposobnostih in osvojili najboljšo možno popotnico za življenje – to je znanje, ki je naša temeljna vrednota.

Poslanstvo naše šole in vrtca je vzgojiti otroka/učenca, ki je:

 • pripravljen na nadaljnje izobraževanje,
 • s prebujeno ustvarjalnostjo, sposobnostmi, spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, potrebnimi za kasnejši uspeh na svoji razvojni poti ter zasnovanim kritičnim pogledom na svet kot samostojna, ustvarjalna, samozavestna, strpna, poštena in odgovorna osebnost.

To skušamo doseči:

 • z razvijanjem pozitivne samopodobe,
 • s spoštovanjem razlik med posamezniki,
 • s skrbjo za dobro počutje posameznika v skupini,
 • s prijaznostjo do narave in življenjskega okolja,
 • s strokovnim pristopom in timskim delom,
 • s povezovanjem med oddelki in enotami,
 • s sodelovanjem s širšim okoljem.

Nekaj ciljev, ki jih bomo skušali udejanjiti v letošnjem šolskem letu:

 • zagotavljati kvalitetno splošno izobrazbo,
 • spodbujati skladen, spoznaven, čustven, duhovni in socialni razvoj posameznika,
 • spodbujati zavest o integriteti posameznika,
 • razvijati pismenost, sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje,
 • razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenje o zgodovini Slovenije in sveta,
 • vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
 • oblikovati in spodbujati zdrav način življenja in odgovoren odnos do narave.

Zastavili smo si ambiciozne cilje, s katerimi želimo biti boljši in prepoznavnejši tako v svojem kot v širšem okolju – pa naj bo to v naši državi ali izven nje.

Osnovni cilj vsake vzgojno-izobraževalne organizacije, tudi naše, je kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, ki bo učencem dalo dovolj znanja za uspešno nadaljevanje šolanja. Poleg kvalitetnega znanja, ki ga učenci lahko pridobivajo tudi v okviru dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, projektov, šol v naravi, obveznih izbirnih predmetov ter raziskovalnih nalog, učencem pomagamo pri oblikovanju vrednot in razvoju zdrave in samozavestne osebnosti.

Skupaj odkrivamo otrokova močna področja, vzpodbujamo njegov raziskovalni duh in ga učimo odgovornosti za lastno delovanje in učenje. Pomagamo mu odkrivati življenjske cilje in ga skušamo usmeriti na pot, kjer jih bo lahko uresničeval.

Kakovost šole predstavlja tudi nudenje učne pomoči učencem, ki težje osvajajo učno snov, pri dopolnilnem pouku in individualni ali skupinski učni pomoči, in odkrivanje nadarjenih, da bi v učencih vzpodbudili razvoj nadarjenosti na intelektualnem, športnem ali umetniškem področju.

To zahtevno nalogo lahko resnično dobro opravimo le ob dobrem sodelovanju vseh, ki so vpeti v šolsko delo: učiteljev, učencev ter njihovih staršev/skrbnikov. Le če hodita dom in šola z roko v roki, lahko pričakujemo napredek in želene rezultate.

V spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosih in našem sodelovanju, je ključ do prijetne in ustvarjalne klime. Prav ustvarjalna klima pa je pogoj za aktivno udejstvovanje – vse to prinaša veselje do dela, raziskovanja ter odkrivanja vedno novih znanj. S tem pa je tlakovana pot do uspeha in radosti do življenja.

Ni dovolj le priložnost za samopotrjevanje, potrebno se je učiti tudi izbirati in odločati, svoj čas koristno izrabiti, kultivirati svojo osebnost in se naučiti živeti v skupnosti, sprejemati drugačnost in iskati dobro v sebi in v drugih.

Z odkrivanjem in vzpodbujanjem tistega najboljšega v otrocih, učencih in zaposlenih se tako pogumno podajmo na pot v novo šolsko leto in skupaj odkrivajmo vrednote in skrivnosti, ki nam jih prinaša naše skupno šolsko življenje.

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

Dostopnost