Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Vpis v 1. razred - Osnovne informacije

Osnovne informacije o vpisu v 1. razred

Vpis otrok v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli Vpis 1.r(UL RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

  • Vpis

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka (torej najkasneje do 1. 6. v tekočem letu) mora šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izdati potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

V mesecu februarju 2020 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, za naslednje šolsko leto.

Starši bodo o uvodnem roditeljskem sestanku in terminih vpisa obveščeni po pošti, na šolski spletni strani ter na plakatih, ki bodo viseli na oglasnih deskah centralne šole, podružnice Bevke ter vrtca Log – Dragomer.

  • Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

  • Vpis na drugo osnovno šolo izven šolskega okoliša   stalnega/začasnega prebivališča

Vpis otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (UL RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18).

Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša.

Starši morajo otroka najprej vpisati v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka na OŠ Log - Dragomer in ne živijo v našem šolskem okolišu. Do vloge za prepis v 1. razred OŠ Log – Dragomer lahko starši dostopajo na spletni strani šole pod zavihkom Svetovalna služba/Vloge.

Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

  • Odlog šolanja in ugotavljanje pripravljenosti

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe v soglasju s starši oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, so starši otroka dolžni najprej vpisati v šolo in ob vpisu predložiti vlogo za odlog z navedenimi razlogi.  

Do vloge lahko starši dostopajo na spletni strani šole, pod zavihkom Svetovalna služba/Vloge.

Če je podan predlog za odlog šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Ugotavljanje pripravljenosti izvede svetovalna služba predvidoma v mesecu aprilu ali maju.

Zaželeno je, da starši predložijo kakršna koli dokazila, ki potrjujejo njihovo domnevo, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo (mnenje psihologa/logopeda/specialnega pedagoga ipd., v primeru, da je otrok že obravnavan).

O odlogu šolanja odloči ravnateljica šole na predlog Komisije za sprejem prvošolcev OŠ Log - Dragomer. Komisijo sestavljajo svetovalni delavec, vzgojitelj otroka (v primeru, da otrok ni vključen v vrtec, pa učitelj, ki poučuje v 1. razredu) ter zdravnik, ki je opravil pregled pred vstopom v šolo. Po potrebi lahko ravnateljica v komisijo imenuje tudi druge člane.

Na željo staršev se lahko ob vpisu otroka v šolo se lahko  ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo tudi za druge otroke.Vpis 1.r

  • Vpis otrok s posebnimi potrebami 

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola.

  • Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo na OŠ Log – Dragomer, se zdravniške preglede opravlja v okviru ZD Vrhnika, ne glede na to, kje ima otrok izbranega pediatra. O terminu zdravniškega pregleda so starši obveščeni po pošti.

  • Dejavnosti pred vstopom v šolo

Na OŠ Log – Dragomer navadno pred vstopom v 1. razred organiziramo dva roditeljska sestanka in delavnice za bodoče prvošolce.

Uvodni roditeljski sestanek je predviden pred vpisom (konec januarja/začetek februarja). Na uvodnem roditeljskem sestanku se starše seznani s šolo, organizacijo, programom dela v 1. in višjih razredih ter s samim postopkom vpisa, nekaj pozornosti se nameni tudi prehodu iz vrtca v šolo in pripravljenosti otrok na šolo. Roditeljski sestanek vodita ravnateljica in svetovalna delavka.

  1. roditeljski sestanek in delavnice za bodoče prvošolce se izvede v mesecu maju. Delavnice za otroke izvajajo učiteljice, ki poučujejo v 1. triadi. Na roditeljskem sestanku starši prejmejo vse potrebne informacijami o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

O vseh dejavnostih so starši in bodoči prvošolci obveščeni po pošti. 

Otroci, ki obiskujejo vrtec Log – Dragomer, predvidoma v mesecu juniju (v dogovoru z strokovnimi delavkami vrtca) v dopoldanskem času obiščejo šolo in so prisotni pri pouku v 1. razredu.

Za kakršnekoli dodatne informacije o vpisu v prvi razred se lahko obrnete na svetovalno delavko Barbaro Sigulin v času uradnih ur svetovalne službe, po telefonu 01/7571 330 ali na el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Free Joomla templates by L.THEME