Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Karierna orientacija - Osnovne informacije o vpisu v srednje šole

Karierna orientacija

Ni razloga, da ne bi sledili srcu.

Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire,

saj ga navadno spremlja visoka motivacija

in zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

                                                                                               Steve Jobs

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v življenju devetošolcev. Na odločitev o tem, kje nadaljevati izobraževanje, vpliva veliko dejavnikov, in če se učenec ne odloči za gimnazijo, ta odločitev v veliki meri pomeni tudi že odločitev za izbiro poklica ali vsaj poklicnega področja. Ravno zato je prav, da si za to odločitev učenec vzame dovolj časa in zbira čim več informacij, ki ga bodo pripeljale do najboljše odločitve. Odločitev je odvisna od značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad,  podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov. 

V nadaljevanju lahko najdete nekaj informacij o samem postopku vpisa v srednje šole.

Postopek vpisa v srednje šole

V prijavnem roku (Pomembni datumi, vezani na vpis v srednjo šolo, so zbrani pod zavihkom Svetovalna služba/ Karierna orientacija - Rokovnik 19/20) se vsak učenec lahko prijavi v en izobraževalni program na eni srednji šoli. Prijavnico odda v šoli, kjer zberemo vse prijavnice in jih pošljemo na srednje šole. Po objavi številčnega stanja prijav lahko v določenem roku prenese prijavo na katero koli drugo šolo.

Vsi prijavljeni na posamezni program se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk.

Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa opravljen preizkus nadarjenosti.

Če je na spodnji meji točk več učencev, se pri izbiri upošteva tudi rezultat na NPZ in sicer se seštejejo odstotki, doseženi pri predmetih slovenščina in matematika.

Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:

  • Prvi krog: Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest, se vpis omeji. Zapolni se 90% prostih mest.
  • Drugi krog: Zapolni se preostalih 10% prostih mest. Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati. Sprejet je v prvi program, za katerega ima dovolj točk. Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest, se vpis omeji. Lahko se zgodi, da je v 2. krogu potrebnih več točk za vpis na določen program kot v 1. krogu.

Vsi, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani ali se niso prijavili v noben program, se lahko najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh krogih.

Pregled spodnjih mej na srednješolskih programih, ki so imeli omejitev, za zadnja 3 leta, si lahko ogledate s klikom na povezavo Karierna orientacija - Spodnje meje na SRŠ v preteklih letih.

Preizkus nadarjenosti in športni dosežki

Preizkus nadarjenosti je potrebno opravljati za programe:

  • Zobotehnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo) – preizkus obsega preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv, smisla za oblikovanje.
  • Fotografski tehnik (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus.
  • Tehnik oblikovanja (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Vsak del preizkusa traja od 50 do 70 minut, tako da je skupno trajanje preizkusa z vmesnimi odmori približno 4 ure in pol.

Opravljen preizkus zahtevajo tudi različne smeri Umetniških gimnazij:

  • Umetniška gimnazija Likovna smer (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus obsega preizkus likovne nadarjenosti, risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni  preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.
  • Umetniška gimnazija Glasbena smer (Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus glasbene nadarjenosti.
  • Umetniška gimnazija Plesna smer balet (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus obsega preizkus, s katerim učenec dokaže znanje klasičnega baleta, ritmike in stilov plesa, znanje nauka o glasbi in znanje instrumenta.
  • Umetniška gimnazija Plesna smer sodobni ples (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus obsega preizkus posebnih nadarjenosti za ples in sicer plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, krajšo improvizacijo, ki jo kandidat pripravi na preizkusu po navodilih komisije.

Otroka to, da je opravljal preizkus nadarjenosti, kasneje ne obvezuje, da se na srednjo šolo tudi vpiše. Če preizkusa nima opravljenega, pa kasneje ne more več kandidirati za vpis na šole, ki preizkus zahtevajo.

Za vpis na športni oddelek gimnazije in večino smeri umetniške gimnazije morajo učenci opraviti tudi test psihofizične sposobnosti, ki jo preveri pooblaščeni zdravnik.

Free Joomla templates by L.THEME